DZIŚ

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO KL)
Głównym celem programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, który ma być osiągnięty poprzez realizację sześciu celów strategicznych:

 • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo;
 • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;
 • poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce;
 • upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;
 • zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa;
 • wzrost spójności terytorialnej.


Program składa się z dziesięciu priorytetów, realizowanych częściowo na poziomie centralnym (priorytety 1-5 i 10), częściowo regionalnym(6-9):

 1. Zatrudnienie i integracja społeczna;
 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących;
 3. Wysoka jakość systemu oświaty;
 4. Szkolnictwo wyższe i nauka;
 5. Dobre rządzenie;
 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
 7. Promocja integracji społecznej;
 8. Regionalne kadry gospodarki;
 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
 10. Pomoc techniczna.

 
Pieniądze z komponentu centralnego zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast z komponentu regionalnego w głównej mierze na wsparcie dla osób i grup społecznych.
Organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów w dziewięciu priorytetach.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych. Wartość projektu: minimum 50 tys. zł (o ile nie zostanie określona inaczej).
Instytucją Zarządzającą programem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym.
 
Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:

Priorytet 1.      Zatrudnienie i integracja społeczna

 • Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Priorytet 2.      Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

 • Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Priorytet 3.    Wysoka jakość systemu oświaty

 • Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
 • Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

Priorytet 4.      Szkolnictwo wyższe i nauka

 • Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
 • Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym

Priorytet 5.      Dobre rządzenie

 • Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
 • Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora
 • Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego

Priorytet 6.      Rynek pracy otwarty dla wszystkich

 • Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
 • Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 • Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Priorytet 7.      Promocja integracji społecznej

 • Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
 • Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Priorytet 8.      Regionalne kadry gospodarki

 • Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 • Działanie 8.2 Transfer wiedzy

Priorytet 9.      Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 • Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 • Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
 • Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
 • Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Dokumenty podstawowe:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 - wersja obowiązująca od 5 grudnia 2011 r. (po przeglądzie śródokresowym)

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.