DZIŚ

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ (PO RPW)

Głównym celem programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez realizację sześciu celów szczegółowych:
 • stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy;
 • zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej;
 • rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich;
 • poprawę dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej;
 • zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu;
 • optymalizację procesu wdrażania PO Rozwój Polski Wschodniej.
Program będzie realizowany na terenie pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

W ramach PO RPW wyodrębniono sześć priorytetów:
 1. Nowoczesna gospodarka;
 2. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego;
 3. Wojewódzkie ośrodki wzrostu;
 4. Infrastruktura transportowa;
 5. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego;
 6. Pomoc techniczna.
Organizacje pozarządowe zostały uwzględnione jako potencjalni beneficjenci w czterech osiach priorytetowych.
Instytucją Zarządzającą programem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Koordynacji Programów Regionalnych.
 

Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:

Priortytet 1. Nowoczesna gospodarka
 • Działanie 1.3 Wspieranie innowacji
 • Działanie 1.4 Promocja i współpraca
Priorytet 2.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
 • Działanie 2.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
Priorytet 3. Wojewódzkie ośrodki wzrostu
 • Działanie 3.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego
 • Działanie 3.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej
Priorytet 5. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego
Działanie 5.2 Trasy rowerowe


Dokumenty podstawowe:

Program Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (zaktualizowana wersja zaakceptowana przez Komisję Europejską w dniu 28 czerwca 2012 r.)

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (zaktualizowany 12 września 2012 r.)