DZIŚ

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG)

Głównym celem programu jest rozwój polskiej gospodarki, opierający się na innowacyjnych przedsiębiorstwach.

W ramach PO IG wyodrębniono dziewięć priorytetów:

 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii;
 2. Infrastruktura sfery B+R;
 3. Kapitał dla innowacji;
 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia;
 5. Dyfuzja innowacji;
 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym;
 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji;
 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki;
 9. Pomoc techniczna.

Organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o dofinansowanie projektów w pięciu z nich. Dodatkowo w jednym działaniu pierwszego priorytetu organizacje zostały wskazane jako realizator projektów indywidualnych [Zgodnie z art. 28 ust 1 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju projekty indywidualne to projekty o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane przez instytucję zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący].
Maksymalny poziom dofinansowania w wymienionych poniżej działaniach wyniesie 85%.
Instytucją Zarządzającą programem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności.

Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

 • Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki

Priorytet 3. Kapitał dla innowacji

 • Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej
 • Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

Priorytet 5. Dyfuzja innowacji

 • Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności
 • Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną

Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

 • Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Priorytet 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

 • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 • Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”Dokumenty podstawowe:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (wersja ujednolicona, zatwierdzona przez Komisję Europejską w 22 grudnia 2011 r.)

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (wersja szesnasta) z 18 października 2012 r. wraz z erratą z 5 grudnia 2012 r.