DZIŚ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (PO IiŚ)

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
 
W ramach PO IG wyodrębniono 15 priorytetów:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa;
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska;
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska;
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych;
 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T;
 7. Transport przyjazny środowisku;
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe;
 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna;
 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii;
 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe;
 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia;
 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego;
 14. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
 15. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności.

 
Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów w pięciu priorytetach.
Instytucją Zarządzającą programem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych.

 
Priorytety i działania dostępne dla organizaji pozarządowych:

Priorytet 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

 • Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej
 • Działanie 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych
 • Działanie 5.3 Opracowanie planów ochrony obszarów chronionych
 • Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

Priorytet 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

 • Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Priorytet 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

 • Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Priorytet 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe

 • Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
 • Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

Priorytet 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

 • Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego

 
 
Dokumenty podstawowe:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.0, zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 21 grudnia 2011 r.)

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko
(wersja 3.11 z dnia 27 grudnia 2012 r.)