DZIŚ

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROGRAM ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)

Celami PROW, który będzie realizowany na terenie całego kraju, są:

 • poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyzację;
 • poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę ziemią;
 • poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji działalności gospodarczej.
 
W ramach PROW wyodrębniono cztery priorytety:
 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
 4. LEADER.
 
Organizacje pozarządowe zostały uwzględnione jako potencjalni beneficjenci w dwóch z nich, ale, zgodnie z zapisami PROW, w pozostałych osiach też istnieje możliwość składania przez nie wniosków.
Instytucją Zarządzającą PROW jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:

Priorytet 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

 • Działanie: Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
 • Działanie: Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Działanie: Działania informacyjne i promocyjne
 • Działanie: Grupy producentów rolnych

Priorytet 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

 • Działanie: Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Priorytet 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 • Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Priorytet 4. LEADER

 • Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
 • Działanie: Wdrażanie projektów współpracy
 • Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja


Dokumenty podstawowe:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (lipiec 2011)