DZIŚ

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH (PO RYBY)
 
Celem programu jest stworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego poprzez zrównoważoną eksploatację zasobów.
 
Cele szczegółowe:
 
 • poprawa konkurencyjności i zrównoważenia podstawowego sektora rybackiego;
 • zwiększenie i rozwój potencjału rynkowego sektora rybackiego;
 • propagowanie zrównoważonego rozwoju oraz poprawa jakości życia i stanu środowiska na obszarach rybackich;
 • wdrożenie skutecznego sposobu zarządzania i kontroli programu oraz poprawa ogólnego potencjału administracyjnego do wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej.
 
Priorytety:
 1. Środki na rzecz dostosowania krajowej floty rybackiej;
 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, Przetwarzanie i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury;
 3. Środki służące wspólnemu interesowi;
 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa;
 5. Pomoc techniczna.
 
Organizacje pozarządowe są wymieniane wśród beneficjentów PO RYBY.
Instytucją Zarządzającą programem jest minister właściwy ds. rybołówstwa, reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
 
Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:
 
Priorytet 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
 • Działanie 4.1. Rozwój obszarów rybackich
 • Działanie 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej


Dokumenty podstawowe:

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013