DZIŚ

RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 został przyjęty 21 sierpnia 2007 r. Ujednolicona wersja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zatwierdzona przez Komisję Europejską 13 grudnia 2011 r.

Celem RPO jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
 

Priorytety:

 • Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw („Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”)
 • Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo informacyjne”)
 • Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”)
 • Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”)
 • Priorytet 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka”)
 • Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”)
 • Priorytet 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”)
 • Priorytet 8. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)
 • Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)
 • Priorytet 10. Pomoc Techniczna
 
Dokumenty podstawowe:
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (13.12.2011)
Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (12.02.2013)
 

Harmonogram naboru wniosków
Harmonogram zatwierdzony przez Zarząd Województwa 15.01.2013
 
 
Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:
 
Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw [organizacje pozarządowe należące do grona instytucji otoczenia biznesu]
 • Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu
 • Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie
Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku
 • Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
 • Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych
Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska
 • Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom
 • Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych
 • Działanie 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego
 • Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna
Priorytet 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
 • Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii
 • Działanie 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja
Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska
 • Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa
 • Działanie 6.2 Turystyka aktywna
 • Działanie 6.3 Turystyka biznesowa
 • Działanie 6.4 Turystyka kulturowa
 • Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową
Priorytet 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku [organizacje pozarządowe prowadzące placówki edukacyjne]
 • Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
 • Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych
Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska
 • Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców
 • Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców

 

Więcej informacji: