DZIŚ

RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego został przyjęty 23 października 2007 r. i zmieniony 28 listopada 2011 r.

Celem programu jest poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru.

Osie priorytetowe:

 • priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej
 • Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
 • priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej
 • priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki
 • priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy
 • priorytetowa 8. Pomoc techniczna
 
Dokumenty podstawowe:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (28.11.2011)
Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (6.02.2013)
 

Harmonogram naboru wniosków:
Harmonogram konkursów na rok 2013 (30.01.2013)

Harmonogram wieloletni (30.01.2013)

 
Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:
 
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
 • Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
 • Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej
 • Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
 • Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 • Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury
Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT
 • Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności
Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu [organizacje pozarządowe będące instytucjami otoczenia biznesu]
 • Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii [organizacje pozarządowe działające w sferze współpracy gospodarki i nauki]
 • Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów
 • Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje [organizacje pozarządowe będące instytucjami otoczenia biznesu]
Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki
 • Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze
 • Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy
 • Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
 • Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowychWięcej informacji: www.mojregion.eu