DZIŚ

RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego został przyjęty 2 października 2007 r.

Celem programu jest podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorow naturalnych i kulturowych regionu.
 
Osie priorytetowe:
 
 • Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorczość i innowacje
 • Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna
 • Oś Priorytetowa 3. Atrakcyjność obszarow miejskich i tereny inwestycyjne
 • Oś Priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne
 • Oś Priorytetowa 5. Transport
 • Oś Priorytetowa 6. Środowisko i czysta energia
 • Oś Priorytetowa 7. Kultura, turystyka i wspołpraca międzyregionalna
 • Oś Priorytetowa 8. Infrastruktura społeczna
 • Oś Priorytetowa 9. Pomoc techniczna
 
Dokumenty podstawowe:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013 (14.12.2011)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO Województwa Lubelskiego 2007-2013 (25,01.2013)


Harmonogram naboru wniosków:
Brak harmonogramu na 2013 r. (dane na 31.01.2013, zakładka Harmonogram)

 
Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:
 
Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna
 • Działanie 2.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw [organizacje pozarządowe należące do instytucji otoczenia biznesu] obywda poddziałania
 • Działanie 2.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy
 • Działanie 2.4. Marketing gospodarczy
Oś Priorytetowa 3. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne
 • Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
Oś Priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne
 • Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne
Oś Priorytetowa 6. Środowisko i czysta energia
 • Działanie 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska
Oś Priorytetowa 7. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna
 • Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki
 • Działanie 7.2. Promocja kultury i turystyki
 • Działanie 7.3. Współpraca międzyregionalna
Oś Priorytetowa 8. Infrastruktura społeczna
 • Działanie 8.1. Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych
 • Działanie 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa
 • Działanie 8.3. Ochrona zdrowia
 • Działanie 8.4. Pomoc społeczna
 

Więcej informacji: www.rpo.lubelskie.pl