DZIŚ

RPO Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubuskiego został przyjęty we wrześniu 2007 r.

Celem programu  województwa poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji zagrożonych obszarów, w tym obszarów wiejskich, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia większej spójności województwa.
 
Priorytety:
 
 • Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu
 • Priorytet 2. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego
 • Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego
 • Priorytet 4. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej
 • Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej
 • Priorytet 6. Pomoc techniczna
 
Dokumenty podstawowe:
Regionalny Program Operacyjny dla woj. lubuskiego [ pobierz plik]
Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. lubuskiego [ pobierz plik]
 
Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:
 
Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu
 
 • Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
 
Priorytet 2. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego
 
 • Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw
 • Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu [organizacje pozarządowe będące instytucjami otoczenia biznesu]
 
Priorytet 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego
 
 • Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego
 • Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 
Priorytet 4. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej
 
 • Działanie 4.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia
 • Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej
 • Działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich
 
Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej
 
 • Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej
 • Działanie 5.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej