DZIŚ

RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ) jest dokumentem służącym realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 przy wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to dokument operacyjny, określający główne kierunki rozwoju województwa zmierzające m.in. do poprawy konkurencyjności gospodarczej województwa, promowania zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz zapewnienia większej spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej regionu. RPO WŁ został przygotowany w oparciu o doświadczenia płynące z poprzedniego okresu programowania, dokumenty i wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jest wynikiem wielomiesięcznych prac, konsultacji społecznych oraz negocjacji z przedstawicielami Rządu i Komisji Europejskiej.

RPO WŁ został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 2 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Łódzkiego w Polsce. Na realizację RPO WŁ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwo Łódzkie otrzymało ponad 1 mld euro. Główne obszary wsparcia, wyrażone w osiach priorytetowych Programu, obejmują: infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetykę, gospodarkę, innowacyjność, przedsiębiorczość, społeczeństwo informacyjne, infrastrukturę społeczną oraz odnowę obszarów miejskich.

W rezultacie przeprowadzonego w 2011 r. procesu renegocjacji RPO WŁ w Programie wprowadzono zmiany zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej z dnia 21 grudnia 2011 r.
 
Priorytet
Środki UE (EFRR) w euro
RPO WŁ
1 046 023 918,00
1. Infrastruktura transportowa
258 376 238,00
2. Ochrona środowiska
171 084 755,00
3. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
286 860 351,00
4. Społeczeństwo informacyjne
78 107 347,00
5. Infrastruktura społeczna
120 765 709,00
6. Odnowa obszarów miejskich
100 638 091,00
7. Pomoc Techniczna
30 191 427,00
 
 
Dokumenty podstawowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (20.03.2012 r.)
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (19.12.2012 r.) 
 
 

 
 
Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:
 
Oś priorytetowa 1. Infrastruktura transportowa
 • Działanie 1.1 Drogi
 
Oś priorytetowa 2. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
 • Działanie 2.3 Ochrona przyrody
 • Działanie 2.4 Gospodarka wodna
 • Działanie 2.5 Zagrożenia środowiska
 • Działanie 2.6 Ochrona powietrza
 
Oś priorytetowa 3. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
 • Działanie 3.4 Rozwój otoczenia biznesu
 • Działanie 3.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna
 
Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne
 • Działanie 4.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
 • Działanie 4.2 E-usługi publiczne
 
Oś priorytetowa 5. Infrastruktura społeczna
 • Działanie 5.2 Infrastruktura pomocy społecznej
 • Działanie 5.3 Infrastruktura edukacyjna
 • Działanie 5.4 Infrastruktura kultury
 
Oś priorytetowa 6. Odnowa obszarów miejskich
 • Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów problemowych
 • Działanie 6.2 Renowacja substancji mieszkaniowej