DZIŚ

RPO Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego został przyjęty w październiku 2007 r.

Celem programujest tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cel ten będzie osiągany w szczególności poprzez inwestycje infrastrukturalne wzmacniające konkurencyjność, wspieranie innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego oraz poprawę stanu środowiska naturalnego i kulturowego.
 
Osie priorytetowe:
 
 • Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
 • Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy
 • Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy
 • Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego
 • Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny
 • Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna
 • Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska
 • Oś Priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna
 • Oś Priorytetowa 9. Pomoc techniczna
 
Dokumenty podstawowe:
Regionalny Program Operacyjny dla woj. małopolskiego [ pobierz plik]
Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. małopolskiego [ pobierz plik]
 
 
Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:
 
Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
 
 • Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych schemat b. Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego
 • Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy 

 • Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw schemat b. Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów
 • Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych schemat a. Projekty badawcze
 
Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy
 
 • Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej schemat b. Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową, schemat c. Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu, schemat d. Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych
 • Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego schemat a. Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych, schemat b. Dziedzictwo przyrodnicze
 • Działanie 3.3 Instytucje kultury schemat a. Rozwój infrastruktury kulturalnej, schemat b. Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym
 
Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego [organizacje pozarządowe będące instytucjami otoczenia biznesu]
 
 • Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej schemat a. Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha, schemat b. Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha
 
Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny
 
 • Działanie 5.1 Krakowski obszar metropolitalny jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej [organizacje pozarządowe będące instytucjami otoczenia biznesu]
 
Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna
 
 • Działanie 6.1 Rozwój miast schemat a. Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji, schemat b. Projekty w zakresie rekreacji i sportu
 • Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich schemat a. Odnowa centrów wsi, schemat b. Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa
 • Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego schemat a. Ochrona zdrowia, schemat b. Opieka społeczna, schemat c. Służby ratunkowe
 
Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska
 
 • Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 
Oś Priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna
 
 • Działanie 8.1 Promocja małopolski na arenie międzynarodowej
 • Działanie 8.2 Budowanie pozycji małopolski w europejskich sieciach współpracy