DZIŚ

RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego został przyjęty w październiku 2007 r.

Celem programu jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.
 
Priorytety:
 
 • Priorytet 1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
 • Priorytet 2. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
 • Priorytet 3. Regionalny system transportowy
 • Priorytet 4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
 • Priorytet 5. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
 • Priorytet 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
 • Priorytet 7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
 • Priorytet 8. Pomoc techniczna
 
Dokumenty podstawowe:
Regionalny Program Operacyjny dla woj. mazowieckiego [ pobierz plik]
Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. mazowieckiego [ pobierz plik]
 
Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:
 
Priorytet 1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
 
 • Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu [organizacje pozarządowe należące do instytucji otoczenia biznesu]
 • Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym
 • Działanie 1.7 Promocja regionalna
 
Priorytet 2. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
 
 • Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu
 
Priorytet 4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
 
 • Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka [organizacje pozarządowe prowadzące szkoły lub placówki]
 
Priorytet 5. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
 
 • Działanie 5.2 Rewitalizacja miast
 
Priorytet 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
 
 • Działanie 6.1 Kultura
 • Działanie 6.2 Turystyka
 
Priorytet 7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
 
 • Działanie 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia
 • Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji
 • Działanie 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej