DZIŚ

RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego został przyjęty 29 października 2007 r.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania
 
Osie priorytetowe:
 
 • Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
 • Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne
 • Oś priorytetowa 3. Transport
 • Oś priorytetowa 4. Ochrona środowiska
 • Oś priorytetowa 5. Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe
 • Oś priorytetowa 6 - Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych
 • Oś priorytetowa 7 - Pomoc techniczna
 
Dokumenty podstawowe:
Regionalny Program Operacyjny dla woj. opolskiego [ pobierz plik]
Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. opolskiego [ pobierz plik]
 
Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:
 
Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
 
 • Działanie 1.1 Rozwój przedsiębiorczości poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu [organizacje pozarządowe będące instytucjami otoczenia biznesu]
 • Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości
 • Działanie 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej poddziałanie 1.4.2 usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny
 
Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne
 
 • Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT
 • Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych
 
Oś priorytetowa 4. Ochrona środowiska
 
 • Działanie 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny
 
Oś priorytetowa 5. Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe
 
 • Działanie 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej poddziałanie 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej, poddziałanie 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej
 • Działanie 5.2 Rozwój bazy medycznej w regionie poddziałanie 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna
 • Działanie 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego
 
Oś priorytetowa 6 - Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych
 
 • Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
 • Działanie 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych