DZIŚ

RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego został przyjęty 6 listopada 2007 r.

Celem programu jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia.
 
Osie priorytetowe:
 
 • Oś Priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
 • Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna
 • Oś Priorytetowa 3. Społeczeństwo informacyjne
 • Oś Priorytetowa 4. Ochrona srodowiska i zapobieganie zagrożeniom
 • Oś Priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna
 • Oś Priorytetowa 6. Turystyka i kultura
 • Oś Priorytetowa 7. Spójność wewnątrzregionalna
 • Oś Priorytetowa 8. Pomoc techniczna
 
Dokumenty podstawowe:
Regionalny Program Operacyjny dla woj. podkarpackiego [ pobierz plik]
Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. podkarpackiego [ pobierz plik]
 
Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:
 
Oś Priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
 
 • Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości [organizacje pozarządowe będące instytucjami otoczenia biznesu]
 • Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu [organizacje pozarządowe będące instytucjami otoczenia biznesu]
 • Działanie 1.3 Regionalny system innowacji
 • Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu
 
Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna
 
 • Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna
 
Oś Priorytetowa 3. Społeczeństwo informacyjne
 
Oś Priorytetowa 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
 
 • Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona bioróżnorodności biologicznej oraz krajobrazowej
 
Oś Priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna
 
 • Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna
 • Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 • Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
 
Oś Priorytetowa 6. Turystyka i kultura
 
Oś Priorytetowa 7. Spójność wewnątrzregionalna
 
 • Działanie 7.1 Rewitalizacja miast
 • Działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
 • Działanie 7.3 Aktywizacja obszarów marginalizowanych gospodarczo