DZIŚ

RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego

Celem programu jest zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.
 
Osie priorytetowe:
 
 • Oś Priorytetowa 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
 • Oś Priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej
 • Oś Priorytetowa 3. Rozwój turystyki i kultury
 • Oś Priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne
 • Oś Priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
 • Oś Priorytetowa 6. Rozwój infrastruktury społecznej
 • Oś Priorytetowa 7. Pomoc techniczna
 
Dokumenty podstawowe:
Regionalny Program Operacyjny dla woj. podlaskiego [ pobierz plik]
Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. podlaskiego [ pobierz plik]
 
Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:
 
Oś Priorytetowa 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
 
 • Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności
 • Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom poddziałanie 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu
 • Działanie 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu
 
Oś Priorytetowa 3. Rozwój turystyki i kultury
 
 • Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
 
Oś Priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne
 
Oś Priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
 
Oś Priorytetowa 6. Rozwój infrastruktury społecznej
 
 • Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji
 • Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej
 • Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego