DZIŚ

RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 

Celem strategicznym RPO WP jest : poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.
 
Pierwsza wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego została przyjęta przez Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 2 października 2007 r. w związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest jednym z programów operacyjnych składających się na system wdrażania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO).

28 listopada 2011 r., po półrocznej procedurze renegocjacji, Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP). Zmiana RPO WP została zaakceptowana przez Komisję Europejską w wersji zaproponowanej przez Zarząd Województwa Pomorskiego, jako pierwsza ze wszystkich 16 regionalnych programów operacyjnych w Polsce.

Dokonywana zmiana Programu odbywa się w procesie przeglądu śródokresowego i wynika w szczególności z uwzględnienia wniosków wynikających z okresowej oceny realizacji Programu oraz przyjęcia dodatkowych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego (KRW/DT). 
 
 

Osie Priorytetowe i alokacje

Oś Priorytetowa Alokacja EFRR % Alokacja EFRR (EUR)
1. Rozwój i innowacje w MŚP 19% 179.195.202
2. Społeczeństwo wiedzy 5% 51.524.282
3. Funkcje miejskie i metropolitalne 17% 163.295.176
4. Regionalny system transportowy 24% 222.224.998
5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku 6% 56.620.300
6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe 5% 44.253.288
7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa 4% 35.402.630
8. Lokalna infrastruktura podstawowa 13% 123.909.207
9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie 4% 35.402.630
10. Pomoc techniczna
 
3% 26.551.973
Łącznie   938.379.686
 
 
Dokumenty podstawowe:
 
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (listopad 2011 r.)

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 29 listopada 2012 r.)


NOWE:  Indykatywny harmonogram ogłaszania konkursów na 2013 rok w ramach RPO WP 2007-2013
 
 
 
Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:
 
Oś Priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w MŚP
 • Działanie 1.3 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP [organizacje pozarządowe należące do instytucji otoczenia biznesu]
 • Działanie 1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości
 • Działanie 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych poddziałanie 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych, poddziałanie 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych
 • Działanie 1.6 Promocja gospodarcza regionu poddziałanie 1.6.1 Promowanie atrakcyjności regionu, poddziałanie 1.6.2 Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw
 
Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo wiedzy
 • Działanie 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna
 • Działanie 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego poddziałanie 2.2.1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, poddziałanie 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego
 
Oś Priorytetowa 3. Funkcje miejskie i metropolitalne
 • Działanie 3.2 Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej poddziałanie 3.2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne [organizacje pozarządowe działające w porozumieniu z miastami], poddziałanie 3.2.2 Inwestycje zwiększające potencjał rozwojowy miast
 
Oś Priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku
 • Działanie 5.3 Zarządzanie informacją o środowisku
 • Działanie 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych
 • Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii
 
Oś Priorytetowa 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe
 • Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny
 • Działanie 6.2 Promocja i informacja turystyczna
 • Działanie 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym
 • Działanie 6.4 Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych
 
Oś Priorytetowa 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa
 • Działanie 7.2 Zintegrowany system ratownictwa
 
Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa
 • Działanie 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy poddziałanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy
 
Oś Priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie
 • Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury
 • Działanie 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
 • Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie