DZIŚ

RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Celem programu jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.
 
Priorytety:
 • Priorytet 1. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość
 • Priorytet 2. Społeczeństwo informacyjne
 • Priorytet 3. Turystyka
 • Priorytet 4. Kultura
 • Priorytet 5. Środowisko
 • Priorytet 6. Zrównoważony rozwój miast
 • Priorytet 7. Transport
 • Priorytet 8. Infrastruktura edukacyjna
 • Priorytet 9. Zdrowie i rekreacja
 • Priorytet 10. Pomoc techniczna
 
Dokumenty podstawowe:
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (z 2.12.2011)
 
Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (z 23.10.2012)
 


Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:
 
Priorytet 1. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość
 • Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
  • poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego
  • poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna [organizacje pozarządowe będące instytucjami otoczenia biznesu]
 • Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji
 
Priorytet 3. Turystyka
 • Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego
  • poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego / podmioty publiczne
 • Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna
  • poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne
 • Działanie 3.3 Systemu informacji turystycznej
 • Działanie 3.4 Promocja turystyki
 
Priorytet 4. Kultura
 • Działanie 4.1 Infrastruktura kultury
 • Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej
 • Działanie 4.3 Promocja kultury
 
Priorytet 5. Środowisko
 • Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze
 
Priorytet 6. Zrównoważony rozwój miast
 • Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
 • Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
  • poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”
  • poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja – „małe miasta”
 
Priorytet 8. Infrastruktura edukacyjna
 • Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego [organizacje pozarządowe prowadzące szkoły wyższe]
 • Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty
 • Działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego
 
Priorytet 9. Zdrowie i rekreacja
 • Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego
 • Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego
 • Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa