DZIŚ

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 listopada 2007 r.

Celem programu jest wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych.
 
Osie priorytetowe:
 
 • Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorczość
 • Oś Priorytetowa 2. Turystyka
 • Oś Priorytetowa 3. Infrastruktura społeczna
 • Oś Priorytetowa 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
 • Oś Priorytetowa 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
 • Oś Priorytetowa 6. Środowisko przyrodnicze
 • Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
 • Oś Priorytetowa 8. Pomoc techniczna
 
Dokumenty podstawowe:
Regionalny Program Operacyjny dla woj. warmińsko-mazurskiego [ pobierz plik]
Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. warmińsko-mazurskiego [pobierz plik]
 
Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:
 
Oś Priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości
 
 • Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poddziałanie 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości, poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami, poddziałanie 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym, poddziałanie 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji [organizacje pozarządowe będące instytucjami otoczenia biznesu]
 • Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu [organizacje pozarządowe będące instytucjami otoczenia biznesu] poddziałanie 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu, poddziałanie 1.2.2 fundusze poręczeniowe i pożyczkowe
 • Działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych
 
Oś Priorytetowa 2. Turystyka
 
 • Działanie 2.1 Wzmocnienie potencjału turystycznego poddziałanie 2.1.2 Infrastruktura uzdrowiskowa, poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna, poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna, poddziałanie 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe
 • Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej
 
Oś Priorytetowa 3. Infrastruktura społeczna
 
 • Działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną [organizacje pozarządowe będące organami prowadzącymi szkołę]
 • Działanie 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 3.2.2 Pozostała infrastruktura społeczna
 
Oś Priorytetowa 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
 
 • Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych
 • Działanie 4.2 Rewitalizacja miast
 • Działanie 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych
 
Oś Priorytetowa 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
 
 • Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny
 
Oś Priorytetowa 6. Środowisko przyrodnicze
 
 • Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska poddziałanie 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach
 • Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 2.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne
 
Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
 
 • Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli, poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP, poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki