DZIŚ

RPO Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego

Celem programu jest poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców.
 
Priorytety:
 
 • Priorytet 1. Konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Priorytet 2. Infrastruktura komunikacyjna
 • Priorytet 3. Środowisko przyrodnicze
 • Priorytet 4. Rewitalizacja obszarów problemowych
 • Priorytet 5. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
 • Priorytet 6. Turystyka i środowisko kulturowe
 • Priorytet 7. Pomoc techniczna
 
Dokumenty podstawowe:
Regionalny Program Operacyjny dla woj. wielkopolskiego [ pobierz plik]
Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. wielkopolskiego [ pobierz plik]
 
Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:
 
Priorytet 1. Konkurencyjność przedsiębiorstw
 
 • Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji schemat 1. Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorców
 • Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki
 • Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji
 
Priorytet 2. Infrastruktura komunikacyjna
 
 • Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
 
Priorytet 3. Środowisko przyrodnicze
 
 • Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
 • Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody
 
Priorytet 4. Rewitalizacja obszarów problemowych
 
 • Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
 • Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych
 
Priorytet 5. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
 
 • Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej w tym kształcenia ustawicznego
 • Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
 • Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej
 
Priorytet 6. Turystyka i środowisko kulturowe
 
 • Działanie 6.1 Turystyka
 • Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego