DZIŚ

RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego został przyjęty w październiku 2007 r.
Celem programu jest rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców.
  
Osie priorytetowe:
 
 • priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie
 • priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
 • priorytetowa 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
 • priorytetowa 4. Infrastruktura ochrony środowiska
 • priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
 • priorytetowa 6. Rozwój funkcji metropolitalnych
 • priorytetowa 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
 • priorytetowa 8. Pomoc techniczna
 
Dokumenty podstawowe:
Regionalny Program Operacyjny dla woj. zachodniopomorskiego [ pobierz plik]
Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. zachodniopomorskiego [ pobierz plik]
 
Priorytety i działania dostępne dla organizacji pozarządowych:
 
Oś priorytetowa 4. Infrastruktura ochrony środowiska
 
 • Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią poddziałanie 4.1.1 Energia odnawialna wiatrowa, poddziałanie 4.1.2 Energia odnawialna słoneczna, poddziałanie 4.1.3 Energia odnawialna biomasa, poddziałanie 4.1.4 Energia odnawialna hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe, poddziałanie 4.1.5 Efektywność energetyczna, kogeneracja i zarządzanie energią
 • Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom poddziałanie 4.5.1 Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń, poddziałanie 4.5.2 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000), poddziałanie 4.5.3 Zapobieganie zagrożeniom
 
Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
 
 • Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki, poddziałanie 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych
 • Działanie 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej, poddziałanie 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego
 • Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe
 • Działanie 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego poddziałanie 5.4.1 Promowanie walorów przyrodniczych, poddziałanie 5.4.2 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego
 • Działanie 5.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
 
Oś priorytetowa 6. Rozwój funkcji metropolitalnych
 
 • Działanie 6.1 Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym, poddziałanie 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwoju produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym
 • Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym, poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym
 • Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym
 • Działanie 6.6 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym
 
Oś priorytetowa 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia
 
 • Działanie 7.1 Infrastruktura edukacyjna poddziałanie 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe, poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne, poddziałanie 7.1.3 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne,
 • Działanie 7.2 Infrastruktura sportowa