DZIŚ

>> Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 3620/219/IV/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. przyjął Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dokument powstał w oparciu o zapisy zawarte w przedstawionym przez Komisję Europejską tzw. pakiecie legislacyjnym dla polityki spójności na lata 2014-2020 wraz z późniejszymi zmianami wynikającymi z kolejnych etapów negocjacyjnych.

W pracach nad wstępnym projektem uwzględniono dokumenty unijne i krajowe o charakterze strategicznym:
- Strategia Europa 2020,
- Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030,
- Strategia Rozwoju Kraju Polska 2020,

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020.

Przy wyznaczaniu obszarów wsparcia dla Wstępnego projektu... wzięto pod uwagę wyniki prac nad aktualizowaną obecnie Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020.

Na etapie tworzenia Wstępnego projektu... wykorzystano uwagi, które wpłynęły podczas konsultacji dokumentu Założenia do przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Uwagi zostały wykorzystane w sposób, na jaki pozwolił stan prac oraz ustaleń dotyczących nowej perspektywy finansowej, dokonanych przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego .

We Wstępnym projekcie... uwzględniono również zapisy wynikające z pierwszego projektu Założeń do Umowy Partnerstwa, z którego wynika model programowania i wdrażania 16 dwufunduszowych regionalnych programów operacyjnych. W związku z powyższym, Wstępny projekt... obejmuje współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednakże mając na uwadze fakt, iż nadal nie został przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego system wdrażania programów dwufunduszowych, Województwo Śląskie podtrzymuje chęć wdrażania dwóch jednofunduszowych programów regionalnych.

Ponieważ trwają negocjacje pakietu legislacyjnego oraz budżetu UE na lata 2014-2020 i nie wiadomo, jakie środki Województwo Śląskie otrzyma w nowej perspektywie 2014-2020, w planie finansowym zastosowano procentowy podział alokacji wynikający z przyjętego ring-fencingu szczebla krajowego (minimalnego poziomu alokacji na dany cel tematyczny w ramach danego funduszu, ustalonego dla danej kategorii regionów). Ring fencing również podlega niniejszym konsultacjom społecznym, w tym także konsultacjom z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Wyniki obecnych konsultacji oraz pierwszej fazy negocjacji kontraktu terytorialnego posłużą napisaniu właściwego Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który także zostanie poddany konsultacjom społecznym.
 

Konsultacje: Uwagi i komentarze do dokumentu można przesyłać do 8 lutego 2013 r. wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na adres mailowy: .